Go to Top
 1. Комунальна 6-та міська поліклініка м.Львова (комунальна 6МП), як лікувально – профілактичний заклад проводить профілактичні заходи з метою попередження і зниження захворюваності, раннього виявлення хворих, диспансеризацію здорових і хворих, надання кваліфікованої поліклінічної допомоги населенню в районі діяльності поліклініки, а також проводить активну роботу по санітарно – гігієнічному вихованню населення району обслуговування.
 2. Основними завданнями комунальної 6-ої міської поліклініки м.Львова є:
  • Надання кваліфікованої та спеціалізованої поліклінічної допомоги приписному населенню в поліклініці та вдома.
  • Надання спеціалізованої консультативної медичної допомоги населенню.
  • Організація та проведення комплексу профілактичних заходів серед прикріпленого населення і працівників розташованих установ, направлених на зниження захворюваності, інвалідності та смертності.
  • Проведення профілактичних оглядів працівникам прикріпленим підприємств з метою виявлення серцево – судинних, онкологічних, інфекційних та інших захворювань
  • Організація та проведення заходів санітарно – просвітнього виховання, пропаганда здорового способу життя, в тому числі раціонального харчування, активізації рухової діяльності, боротьби з курінням та іншими шкідливими звичками.
 3. Для проведення вищенаведених завдань комунальна 6-та міська поліклініка м.Львова організовує і проводить:
  • Надання першої і невідкладної медичної допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах і отруєннях.
  • Надання лікарської допомоги хворим вдома, які за станом здоров’я не можуть відвідувати поліклініку та потребують ліжкового режиму та систематичного спостереження лікаря, або вирішення питань про госпіталізацію.
  • Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане обстеження хворих і здорових, які звертаються в поліклініку.
  • Своєчасне і кваліфіковане надання лікарської допомоги населенню, як на амбулаторному прийому в поліклініках, така і вдома.
  • Своєчасну госпіталізацію хворих відповідно з профілем захворювання.
  • Надання стаціонарної неврологічної спеціалізованої допомоги в умовах денного неврологічного стаціонару.
  • Надання спеціалізованої гінекологічної стаціонарної допомоги в умовах жіночої консультації з денним гінекологічним стаціонаром.
  • Відновне лікування хворих з серцево – судинною патологією, наслідками порушення мозкового кровообігу, захворюваннями опорно рухового апарату, іншими захворюваннями у фізіотерапевтичному відділенні з відновним лікуванням, а також проводить залучення лікарів – спеціалістів відповідних профілів.
  • Всі види профілактичних оглядів (попередній при оформленні на роботу, періодичні, цільові та інші).
  • Диспансеризацію населення в тому числі відбір осіб, які підлягають динамічному спостереженні за станом здоров’я, забезпечення їх повноцінного обстеження систематичного лікування в залежності від характеру і протікання захворювання, вивчення умов праці та побуту, розробку та проведення необхідних заходів профілактики.
  • Динамічне спостереження за станом здоров’я підлітків, підлітків, які навчаються в СШ, ПТУ та інших учбових закладах, проведення серед них лікувально-профілактичних заходів.
  • Протиепідемічні заходи: щеплення, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за інфікованими та інші.
  • Експертизу тимчасової та стійкої непрацездатності, видачу і продовження листків непрацездатності та трудових рекомендацій при переводі на іншу роботу, відбір на санітарно – курортне лікування.
  • Направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати працездатності.
  • Санітарно-просвітню роботу серед приписного населення, працюючих на прикріплених підприємствах, гігієнічне виховання їх.
  • Облік діяльності працюючих згідно з затвердженими формами, аналіз статистичних даних, які характеризують діяльність поліклініки, зокрема аналіз загальної захворюваності, інвалідності, смертності.
  • Заходи направлені на підвищення кваліфікації лікарів і середнього медперсоналу.
 4. Планування діяльності, фінансування, оснащення медичною апаратурою і майном проводиться у відповідності до встановлених норм та нормативних документів МОЗ України у відповідному порядку.
 5. В своїй діяльності комунальна 6-та міська клінічна поліклініка м.Львова керується Статутом закладу, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними документами МОЗ України, ДОЗ ЛОДА та УОЗ Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.