Go to Top
 1. Комунальна 6-та міська поліклініка м.Львова (комунальна 6МП), як лікувально – профілактичний заклад проводить профілактичні заходи з метою попередження і зниження захворюваності, раннього виявлення хворих, диспансеризацію здорових і хворих, надання кваліфікованої поліклінічної допомоги населенню в районі діяльності поліклініки, а також проводить активну роботу по санітарно – гігієнічному вихованню населення району обслуговування.
 2. Основними завданнями комунальної 6-ої міської поліклініки м.Львова є:
  • Надання кваліфікованої та спеціалізованої поліклінічної допомоги приписному населенню в поліклініці та вдома.
  • Надання спеціалізованої консультативної медичної допомоги населенню.
  • Організація та проведення комплексу профілактичних заходів серед прикріпленого населення і працівників розташованих установ, направлених на зниження захворюваності, інвалідності та смертності.
  • Проведення профілактичних оглядів працівникам прикріпленим підприємств з метою виявлення серцево – судинних, онкологічних, інфекційних та інших захворювань
  • Організація та проведення заходів санітарно – просвітнього виховання, пропаганда здорового способу життя, в тому числі раціонального харчування, активізації рухової діяльності, боротьби з курінням та іншими шкідливими звичками.
 3. Для проведення вищенаведених завдань комунальна 6-та міська поліклініка м.Львова організовує і проводить:
  • Надання першої і невідкладної медичної допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах і отруєннях.
  • Надання лікарської допомоги хворим вдома, які за станом здоров’я не можуть відвідувати поліклініку та потребують ліжкового режиму та систематичного спостереження лікаря, або вирішення питань про госпіталізацію.
  • Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане обстеження хворих і здорових, які звертаються в поліклініку.
  • Своєчасне і кваліфіковане надання лікарської допомоги населенню, як на амбулаторному прийому в поліклініках, така і вдома.
  • Своєчасну госпіталізацію хворих відповідно з профілем захворювання.
  • Надання стаціонарної неврологічної спеціалізованої допомоги в умовах денного неврологічного стаціонару.
  • Надання спеціалізованої гінекологічної стаціонарної допомоги в умовах жіночої консультації з денним гінекологічним стаціонаром.
  • Відновне лікування хворих з серцево – судинною патологією, наслідками порушення мозкового кровообігу, захворюваннями опорно рухового апарату, іншими захворюваннями у фізіотерапевтичному відділенні з відновним лікуванням, а також проводить залучення лікарів – спеціалістів відповідних профілів.
  • Всі види профілактичних оглядів (попередній при оформленні на роботу, періодичні, цільові та інші).
  • Диспансеризацію населення в тому числі відбір осіб, які підлягають динамічному спостереженні за станом здоров’я, забезпечення їх повноцінного обстеження систематичного лікування в залежності від характеру і протікання захворювання, вивчення умов праці та побуту, розробку та проведення необхідних заходів профілактики.
  • Динамічне спостереження за станом здоров’я підлітків, підлітків, які навчаються в СШ, ПТУ та інших учбових закладах, проведення серед них лікувально-профілактичних заходів.
  • Протиепідемічні заходи: щеплення, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за інфікованими та інші.
  • Експертизу тимчасової та стійкої непрацездатності, видачу і продовження листків непрацездатності та трудових рекомендацій при переводі на іншу роботу, відбір на санітарно – курортне лікування.
  • Направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати працездатності.
  • Санітарно-просвітню роботу серед приписного населення, працюючих на прикріплених підприємствах, гігієнічне виховання їх.
  • Облік діяльності працюючих згідно з затвердженими формами, аналіз статистичних даних, які характеризують діяльність поліклініки, зокрема аналіз загальної захворюваності, інвалідності, смертності.
  • Заходи направлені на підвищення кваліфікації лікарів і середнього медперсоналу.
 4. Планування діяльності, фінансування, оснащення медичною апаратурою і майном проводиться у відповідності до встановлених норм та нормативних документів МОЗ України у відповідному порядку.
 5. В своїй діяльності комунальна 6-та міська клінічна поліклініка м.Львова керується Статутом закладу, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними документами МОЗ України, ДОЗ ЛОДА та УОЗ Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
best seo companies